Podzemné retenčné nádrže – retencia a úprava vody

  1. maloobjemné retenčné nádrže – prevažne na zachytenie zrážkovej vody (4-10 m3)
  2. priemyslové retenčné nádrže – požiarne nádrže, akumulačné nádrže (10-50 m3)
  3. technologické retenčné nádrže – požiarne nádrže, akumulačné a vsakovacie nádrže, vyrovnávacie nádrže (> 50 m3).

Vodné hospodárstvo - všeobecne

Extrémne klimatické podmienky posledných rokov posúvajú do popredia záujmu krátko- alebo dlhodobé zachytenie zrážkových vôd. Existujúce retenčné systémy často nie sú schopné kapacitne pojmúť nadmerné množstvo zrážok z prívalových dažďov, alebo naopak počas dlhších období sucha uschovať dostatočné množstvo vody. To privádza myšlienku kontrolovaného hospodárenia s vodou.

Konštrukcie zo štrukturovanej ocele predstavujú hospodárne riešenie na tieto problémy. Výhodné fyzické vlastnosti ocele v oblasti retencie zrážkových vôd znamenajú vznik mnohotvárnych výrobkov.

Spoločnosť Tubo Hungária Kft. (s.r.o.) vyrába oceľové potrubia kruhového prierezu so zámkom v priemeroch 400 – 3600 mm. Vzhľadom k logistickým podmienkam vyrábame 3-13 m dlhé potrubia, ktoré sa spojujú pomocou špeciálnych dielcov. Vodotesnosť spojov zaisťuje tesniaca guma zavedená při vytváraní zámku. Konce potrubia za uzatvárajú krytom. Zámočníckými prácami sa potom dajú vytvoriť vstupné komíny, prítokové a odtokové otvory a vnútorné steny. Nádrže je možné usporiadať v líniovom, sériovom alebo kombinovanom pôdoryse.

Výhodné statické vlastnosti štrukturovaných oceľových potrubí sa zhodujú s vlastnosťmi nádrží zo štrukturovanej ocele a sú výsledkom spolupôsobenia oceli a okolitej zeminy. Pružná oceľová konštrukcia odovzdáva zaťaženie přiľahlému násypu, čo zvyšuje dôležitosť výberu správnych typov zemín a náročnosť budovania a hutnenia násypu.

Počas navrhovania a statických výpočtov využívame softvér, ktorý pracuje na bázi výskumnej metódy vypracovanej American Iron and Steel Institute a National Corrugated Steel Pipe Association (http://www.steel.org; http://ncspa.org). Vo výpočtoch pracujeme s najvyšším dopravným zaťažením platným pre danú krajinu, v ktorej dôjde k zabudovaniu konštrukcie (v zmysle platných noriem).

Statické výpočty a overovanie únosnosti koncových krytov pod najvyšším dopravným zaťažením počítame s najmodernejšími softvermi.

Výhody oceľových retenčných nádrží zo štrukturovanej ocele

  • Ľahká a rýchla montáž.
  • Okamžitá únosnosť po zabudovaní.
  • Zabudovanie takmer nezávislé na klimatických podmienkach.
  • Tvar systému nádrží prispôsobiteľný miestnym podmienkam.
  • Náklady na údržbu sú na základe dlhodobých medzinárodných skúseností zanedbateľné.

Štúdia o nákladoch na údržbu retenčných nádrží v angličtine »

Z potrubí zo štrukturovanej ocele je možné vytvoriť rôzne tvary a špeciálne články, ktoré umožňujú realizáciu najrôznejších riešení.

Oblasti použitia

Nádrže TUBOSIDER zo štrukturovanej ocele so zámkom sa používajú hlavne vo vodohospodárskych projektoch. Zastavaním nedotknutých území alebo zmenou spôsobu využívania územia (a teda zmenou vodného hospodárstva územia) môže dôjsť k neriadeným povodniam, deštabilizácii koryta vodných tokov a erózii. Tieto vplyvy je možné eliminovať voľbou efektívneho systému vodného hospodárstva. Komplexný systém odvedenia zrážkovej vody berie do úvahy jako kvantitatívne, tak kvalitatívne ukazatele zachytávania vody. Konštrukcie zo štrukturovanej ocele predstavujú efektívne riešenie kvalitatívneho a kapacitného hospodárenia so zrážkovými vodami.

Retenčné nádrže

Retenčné (búrkové) nádrže predstavujú riešenie na dočasné alebo trvalé zachytenie a odvedenie nadmerných zrážok. Retenčné nádrže pozostávajú z povrchových jazier a podpovrchových systémov. Podzemné retenčné nádrže zo štrukturovanej ocele predstavujú hospodárne, rozumné riešenie pre zber, skladovanie a plánované odvedenie zrážkových vôd, čím zvyšujú možnosť využitia lokality. Z dôvodu zabezpečenia využiteľnosti povrchu sa tieto retenčné nádrže umiestňujú typicky pod parkoviská, resp. zelené plochy. Dočasné alebo trvalé retenčné nádrže majú za funkciu úpravu rozdieľov medzi normálnym a prívalovým prítokom. Z tohoto dôvodu je nutné navrhnúť maximálnu retenčnú a vyprázdňovaciu kapacitu každého systému samostatne.

Akumulačné nádrže

Akumulačné nádrže slúžia k dlhodobej akumulácii zrážkovej, úžitkovej alebo pitnej vody z dôvodu neskoršieho využitia. Môžu poslúžiť jako zdroj úžitkovej vody pre zavlažovanie alebo inú poľnohospodársku činnosť, ale tiež ako požiarne nádrže. Akumulačné nádrže pozostávajú z povrchových jazier a podpovrchových systémov. Podzemné akumulačné nádrže zo štrukturovanej ocele predstavujú hospodárne, rozumné riešenie pre zber a skladovanie zrážkových vôd. Z dôvodu zvýšenia možností využitia lokality sa umiestňujú typicky pod parkoviská, odstavné a iné plochy.

Vsakovacie nádrže

V prostredí, kde nadkapacitné množstvo zrážkovej vody nieje možné riadene odvádzat, je riešením vybudovanie vsakovacích systémov. Vsakovacie systémy postavené z potrubí zo štrukturovanej ocele sú podobné nádržiam, ale vďaka ich špeciálnej výrobe sú schopné prijmúť a postupne plynulo nechať vsiaknuť nadmerné množstvo zrážkovej vody do okolitej zeminy. Vďaka vsakovaniu bude vyprázdnený systém schopný prijmúť ďalšie množstvo zrážok. Tieto vsakovacie nádrže sa dajú na rozdieľ od iných systémov ľahko čistiť, čo umožňuje vedľa nízkych nákladov na údržbu aj ich dlhú životnosť a spoľahlivosť. Vsakovacie nádrže vytvorené zo štrukturovanej ocele sú schopné preniesť i dopravné zaťaženie, takže nieje nevyhnutné ich umiestniť pod nezastavané plochy. Ich tvar sa prispôsobí akýmkoľvek požiadavkám rovnako, ako ostatné systémy nádrží zo štrukturovanej ocele. Ich zabudovanie je mimoriadne rýchle a účinné. Prijímaciu a vyprázdňovaciu kapacitu našich vsakovacích systémov je nutné navrhovať vždy samostatně, v tomto prípade tiež môžeme byť nápomocní.

Úprava kvality vody

Tieto technologické systémy nádrží odstraňujú rozpustený alebo plávajúci odpad z vody pomocou hydrodynamických síl alebo pomocou filtrov. Podľa vlastností systémov alebo na základe miestnych noriem či požiadavkov je možné tieto systémy použiť pre predbežnú alebo následnú úpravu vody. V prípade predbežnej úpravy sa tieto nádrže umiesťňujú před akumulačné nádrže a využívajú sa pre odstránenie odpadu, kalu, sedimentu a iných plávajúcich znečistění. Následná úprava vody spočíva v oddelení rozpustených kovov, baktérií a chemických látok. Nádrže pre následnú úpravu vody sa môžu použiť jako samostatné celky alebo napojené na akumulačné systémy. Použitie nádrží zo štrukturovanej ocele je rozšírené v prípade oddelení olejov alebo sedimentu (záchytné alebo sedimentačné nádrže), resp. ako odkalovacie nádrže.

Nádrže je možné usporiadať v líniovom, sériovom alebo kombinovanom pôdoryse s voliteľným objemom.

Realizácia

Konštrukcie zo štrukturovanej ocele disponujú vynikajúcou únosnosťou; táto vlastnosť je výsledkom spolupôsobenia ocele a okolitej zeminy. Pružná oceľ predáva zaťaženie priľahlému násypu, preto je mimoriadne dôležitý správny výber typov zemín a zaistenie kvality budovania a hutnenia násypu.

Z dôvodu vyhovujúceho zabudovania pre požadované zaťaženie (osobné motorové vozidlo alebo napr. až najvyššie povolené dopravné zaťaženie) prosíme, vždy žiadajte detailný technologický inštalačný manuál.

Výhradným dovozcom našich nádrží na území Slovenskej republiky je spoločnosť PURECO s.r.o.