Zvodidlá

Zvýšenie intenzity cestnej dopravy a drastická změna jej charakteru z dôvodu zloženia vozidiel nasmerovala pozornosť na pasívne bezpečnostné prvky cestnej dopravy. Zádržné systémy, ktoré boli vyvinuté na základe výsledkov vývoja výrobcov k použitiu na pozemných komunikácicáh a mostoch, sú nákladné zariadenia slúžiace k bezpečnosti dopravy.

Medzi nich patria cestné bezpečnostné oceľové zvodidlá. Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vypracoval pre cestné zádržné systémy európske normy, ktoré sú v súčasnosti všeobecne prevzaté v jednotlivých krajinách, tedy i na Slovensku (STN EN 1317). Tieto normy nepredpisujú metodiku navrhovania bezpečnostných cestných zvodidiel vo forme určenia tvaru, rozmerov, konštrukcie a umiestnenia – to považujú za úkol priemyslového vývoja -, ale stanovujú výkonnostné podmienky podľa výsledkov nárazových testov.

Systém požiadavkov obsahuje kritériá prijatia nárazového testu, tj. stupne zádržnosti, stupne sily nárazu a triedy dynamického priehybu. Európske normy (a jej národné ekvivalenty) viažu certifikáty vyhovenia týmto požiadavkom len k takým faktorom, ktoré boli získané nárazovými testmi realizovanými vo vhodne vybavených, nezávislých akreditovaných laboratóriách a na základe ktorých je možné priradiť skúmaný typ zvodidla do výkonnostnej triedy danej normou.

Podľa tohoto zaradenia si krajiny sami vyberú vhodne prispôsobené stupne bezpečnosti, ktoré priradia k jednotlivým cestným kategóriám a objektom, križovatkám a k miestam so zvýšenou nehodovosťou.

Európske normy teda neurčujú detailný opis tvarov a konštrukčných požiadavkov zvodidiel, ale opisujú výkonnostné triedy. Cestné bezpečnostné zvodidlá je teda nutné zvoliť podľa výkonnostných tried dokumentovaných nárazovými testmi namiesto ich charakteru konštrukcie alebo spôsobu inštalácie.

Cestné oceľové zvodidlá distribuované spoločnosťou Tubo Hungária Kft. sa inštalujú na maďarských cestách od roku 1991 a ko prvá zaviedla v Maďarsku bezpečnostné zvodidlá s nárazovými testmi realizovanými výrobcom.

Cestné oceľové zvodidlá vyvinuté a vyrábané spoločnosťou TUBOSIDER disponujú vyššie uvedenými potvrdeniami o realizaci nárazových testov a ponúkajú v závislosti na veľkosti a nehodovosti premávky variabilný a ekonomicky výhodnú bezpečnosť. V súčasnosti sa jedná o 10 typov baranených cestných, 5 druhov stredových, 6 typov mostných zvodidiel a 1 kombináciu bezpečnostného zvodidla a protihlukovej steny.

Tieto bezpečnostné zvodidlové systémy nenahraditeĺným spôsobom zaistia bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.