Podzemní retenční nádrže – retence a úprava vody

  1. maloobjemné retenční nádrže – převážně na zachycení srážkové vody (4-10 m3)
  2. průmyslové retenční nádrže – požární nádrže, akumulačné nádrže (10-50 m3)
  3. technologické retenční nádrže – požární nádrže, akumulační a vsakovací nádrže, vyrovnávací nádrže (> 50 m3)

Vodní hospodářství – všeobecně

Extrémní klimatické podmínky posledních let posouvají do popředí zájmu krátko- nebo dlouhodobé zachycení srážkových vod. Stávající retenční systémy mnohdy nejsou schopny kapacitně pojmout nadměrné množství srážek z přívalových dešťů, anebo naopak během delších období sucha uschovat dostatečné množství vody. To přivádí myšlenku kontrolovaného hospodaření s vodou.

Strukturované ocelové konstrukce představují hospodárné řešení na tyto problémy. Výhodné fyzické vlastnosti oceli v oblasti retence srážkových vod znamenají vznik výrobku mnoha tváří.

Společnost Tubo Hungária Kft. (s.r.o.) vyrábí ocelová potrubí kruhového průřezu se zámkem v průměrech 400 – 3600 mm. Vzhledem k logistickým podmínkám vyrábíme 3-13 m dlouhá potrubí, které se spojují pomocí speciálních pantů. Vodotěsnost spojů zajišťuje těsnící guma zavedena při vytváření zámku. Konce potrubí se uzavírají krytem. Zámečnickými pracemi se následně můžou vytvořit vstupní komíny, přítokové a odtokové otvory a vnitřní stěny. Nádrže je možné uspořádat v líniovém, sériovém nebo kombinovaném půdorysu.

Výhodné statické vlastnosti strukturovaných ocelových potrubí se shodují s vlastnostmi nádrží ze strukturované ocele a jsou výsledkem spolupůsobení ocele a okolní zeminy. Pružná ocelová konstrukce předává zatížení přilehlému násypu, což zvyšuje důležitost výběru správných typů zemin a náročnost budování a hutnění násypu.

Během navrhování a statických výpočtů využíváme softver, který pracuje na bázi výzkumné metody vypracované American Iron and Steel Institute a National Corrugated Steel Pipe Association (http://www.steel.org; http://ncspa.org). Ve výpočtech pracujeme s nejvyšším dopravním zatížením platným pro danou krajinu, ve které bude konstrukce zabudována (ve smyslu platných norem).

Statické výpočty a ověřování únosnosti koncových krytů pod nejvyšším dopravním zatížením provádíme s nejmodernějšími softvery.

Výhody ocelových retenčních nádrží ze strukturované oceli

  • Lehká a rychlá montáž.
  • Okamžitá únosnost po zabudování.
  • Zabudování téměř nezávislé na klimatických podmínkách.
  • Tvar systému nádrží přizpůsobitelný místním poměrům.
  • Náklady na údržbu jsou na základě dlouhodobých mezinárodních zkušeností nepatrné.

Studie o nákladech na údržbu retenčních nádrží v angličtině »

Z potrubí ze strukturované oceli je možné vytvořit různé tvary a speciální články, které umožňují realizaci nejrůznějších řešení.

Oblast použití

Nádrže TUBOSIDER ze strukturované oceli se zámkem se používají zejména ve vodohospodářských projektech. Zastavěním nedotčených území anebo změnou způsobu využívání území (a tedy změnou vodního hospodářství území) může dojít k neřízeným povodním, destabilizaci koryta vodních toků a k erozi. Tyto vlivy je možné eliminovat volbou efektivního systému vodního hospodářství. Komplexní systém odvedení srážkové vody bere v úvahu jak kvantitativní tak kvalitativní ukazatele zachytávané vody. Konstrukce ze strukturované oceli představují efektivní řešení kvalitativního a kapacitního hospodaření se srážkovými vodami.

Retenční nádrže

Retenční (bouřkové) nádrže představují řešení na dočasné nebo trvalé zachycení a odvod srážek z přívalových dešťů. Retenční nádrže pozůstávají z povrchových jezer a podpovrchových systémů. Podzemní retenční nádrže ze strukturované oceli představují hospodárné, rozumné řešení pro sběr, skladování a plánované odvedení srážkových vod, čím zvyšují možnost využití lokality. Z důvodu zabezpečení využitelnosti povrchu se tyto retenční nádrže umisťují typicky pod parkoviště, resp. zelené plochy. Dočasné anebo trvalé retenční nádrže mají za funkci úpravu rozdílů mezi normálním a přívalovým přítokem. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout maximální retenční a vyprázdňovací kapacitu každého systému samostatně.

Akumulační nádrže

Akumulační nádrže slouží k dlouhodobé akumulaci srážkové, užitkové anebo pitné vody z důvodu pozdějšího využití. Můžou posloužit jako zdroj užitkové vody pro zavlažování nebo jinou zemědělskou činnost, ale také jako požární nádrže. Akumulační nádrže pozůstávají z povrchových jezer a podpovrchových systémů. Podzemní akumulační nádrže ze strukturované oceli představují hospodárné, rozumné řešení pro sběr a skladování srážkových vod. Z důvodu zvýšení možnosti využití lokality se umisťují typicky pod parkoviště, odstavné a jiné plochy.

Vsakovací nádrže

V prostředí, kde nadkapacitní množství srážkové vody není možné řízeně odvádět, je řešením vybudování vsakovacích systémů. Vsakovací systémy postavěné z potrubí ze strukturované oceli jsou podobné nádržím, ale díky jejich speciální výrobě jsou schopny přijmout a postupně plynule nechat vsakovat nadměrné množství srážkové vody do okolní zeminy. Díky vsakování bude vyprázdněný systém schopen přijmout další množství srážek. Tyto vsakovací nádrže se dají na rozdíl od jiných systémů lehce čistit, což umožňuje vedle nízkých nákladů na údržbu jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Vsakovací nádrže vytvořené ze strukturované oceli jsou schopny přenést i dopravní zatížení, takže není nevyhnutné je umístit pod nezastavěné plochy. Jejich tvar se přizpůsobí jakýmkoli prostorovým požadavkům stejně, jako ostatní systémy nádrží ze strukturované oceli. Jejich zabudování je mimořádně rychlé a účinné. Přijímací a vyprázdňovací kapacitu naších vsakovacích systémů je nutné navrhovat vždy samostatně, v tomto případě můžeme být nápomocní také.

Úprava kvality vody

Tyto technologické systémy nádrží odstraňují rozpuštěný anebo plovoucí odpad z vody pomocí hydrodynamických sil anebo pomocí filtrů. Podle vlastností systému anebo na základě místních norem či požadavků je možné tyto systémy použít pro předběžnou nebo následnou úpravu vody. V případě předběžné úpravy se tyto nádrže umísťují před akumulační nádrže a využívají se pro odstranění odpadu, kalu, sedimentu a jiných plovoucích znečištění. Následná úprava vody spočívá v oddělení rozpuštěných kovů, bakterií a chemických látek. Nádrže pro následnou úpravu vody se můžou použít jako samostatné celky anebo napojené na akumulační systémy. Použití nádrží ze strukturované oceli je rozšířené v případě oddělení oleje anebo sedimentu (záchytné anebo sedimentační nádrže), resp. jako odkalovací nádrže.

Nádrže je možné uspořádat v líniovém, sériovém nebo kombinovaném půdorysu s volitelným objemem.

Realizace

Konstrukce ze strukturované oceli disponují vynikající únosností; tato vlastnost je výsledkem spolupůsobení ocele a okolní zeminy. Pružná ocel předává zatížení přilehlému násypu, proto je mimořádně důležitý výběr správných typů zemin a zajištění kvality budování a hutnění násypu.

Z důvodu vyhovujícího zabudování pro požadované zatížení (osobní motorové vozidlo anebo třeba až nejvyšší povolené dopravní zatížení) prosíme, vždy žádejte detailní technologický instalační manuál.

Výhradním dodavatelem našich nádrží na území České republiky je společnost PURECO Environment s.r.o.

Více informací ZDE (.pdf)